Rensning af spildevand | - ikke skal ejendomme rensning
 
   
   
   
      Du er her: Entreprenør >> Spildevand >> Rensning af spildevand

Rensning af spildevand

Vi har stor ekspertise i at løse opgaver med rensning af almindeligt husholdningsspildevand for ejendomme, som ikke er tilknyttet det offentlige kloaknet.

Septiktanke

Du har ansvaret for, at septiktanken er funktionsdygtig, hvis der er fejl i septiktankens funktion og udformning - f.eks. manglende tæthed eller T-stykke - så skal kommunen ifølge miljøbeskyttelsesloven udstede påbud om udbedring af fejlene for at beskytte mod forurening af miljøet.

Kontrol

Vi er autoriseret kloakmester og hvis du ikke ved, om din septiktank eller det tilhørende nedsivningsanlæg er funktionsdygtig foretager vi gerne en kontrol af de tekniske installationer, rør mv. og udbedre eventuelle fejl og mangler. I så fald giver vi gerne et uforpligtende tilbud på renovering eller fornyelse af anlæget. I forbindelse med kan vi også informerer dig om vi umiddelbart har bemærkninger og kan se direkte synlige fejl og mangler ved septiktanken. Når du reparerer dit kloaksystem, så er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester

Hvad betaler du i spildevandsafgift?

Din ejendoms spildevandsafgift afhænger af, hvordan spildevandet udledes. Du betaler en højere afgift, hvis du har en septiktank, som udleder spildevand til et vandløb eller en sø. Du betaler en mindre afgift, hvis du har en septiktank, som udleder spildevand til et godkendt nedsivningsanlæg. Derfor kan det være værd at overveje om det ikke i det lange løb vil være en gevinst forbundet med at modanisere nedsivningsanlæget. Desuden skal ejendomme som ikke er tilknyttet det offentlige kloaknet over en årrække have etableret forbedret rensning af spildevandet.

Baggrunden er at vandkvaliteten i åer og søer ikke op gennem 80erne og 90erne ikke blev forbedret trods massive offentlige investeringer i kommunale rensningsanlæg. Den manglende effekt blev tilskrevet spildevand fra den spredte bebyggelse i det åbne land, hvor ca. 90000 ejendomme ikker er tilsluttet det offentlige kloaknet.

Etablering af nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg, med afledning og naturlig rensning i jorden er en fornuftig og billig løsning for mange ejendomme, hvor grundvansforholdene og jordbunden tillader det. Ved etablering af et nedsivningsanlæg skal man ansøge kommunen om tilladelse. Her skal man angive resultaterne af en sigteanalyse, som beskriver jordbundsforholdene på ejendommen. Resultaterne anvende til dimensionering af anlægget. Der er primært tale om tre typer anlæg henholdsvist nedsivningsanlæg, sandfilteranlæg og biologiske minirensningsanlæg.

Hedeselvskabet har udgivet artiklen "Spildevand i det åbne land", der giver et godt overblik over, renseløsninger, teknologi, regler og økonomi i forbindelse med spildevandsrensning i det åbne land.


Jordbundsforholdene som skal beskrives i ansøningen til kommunen er vigtige sætter en række begrænsninger. F.eks. skal grundvandsspejlet ligge 2,5 m nede (dog 1 m ved højeste grundvandsstand) og selve jordtypen skal være egnet til nedsivning. Envidere er der nogle afstandskrav søer, åer, vandindvindingsanlæg og andre nedsivningsanlæg, der skal være opfyldt. Anlæget skal også udføres af en autoriseret kloakmester.

Miljøstyrelsens har i denne forbindelse udgivet en vejledning omkring den lovpligtige forundersøgelse til nedsivningsanlæg. Vejledningen fastsætter retningslinier for etablering, drift og vedligeholdelse af nedsivningsanlæg op til og med 30 PE (person ækvivalent) for almindeligt husspildevand. Vejledningen er ment som et redskab for borgere, kommunernes tekniske forvaltninger og entreprenører i forbindelse med etableringen af et nedsivningsanlæg.

Læs mere om publikationen


For mere information ring til Marius Pedersen på 22209601 eller mail mp@bejstrup.dk.